Nieuw fokbeleid

Velen gingen er spontaan van uit dat de genetische diversiteit van onze populaties laag is. Sinds het berekenen van de kengetallen voor alle rassen hebben we echter op basis van valide cijfers een concreter beeld kunnen vormen, de genetische diversiteit van onze populaties rashonden is bijzonder laag. De voornaamste oorzaken hiervan zijn het veelvuldig gebruik van dezelfde populaire reuen, het kleine percentage van honden uit de populaties dat voor de fokkerij ingezet wordt, het gebruik van inteelt en de hoge verwantschappen binnen onze ras populaties. Na het bestuderen van de cijfers zien we ons genoodzaakt om extra aandacht te besteden aan het verhogen van de genetische diversiteit en het verlagen van de verwantschap in onze populaties.


Vergroten genetische diversiteit

Om de genetische diversiteit te vergroten, willen we twee belangrijke hulpmiddelen inzetten. We willen fokkers aanmoedigen om combinaties te maken met een lagere inteeltcoëfficiënt dan het gemiddelde van het ras. Daarnaast willen we ook hard werken aan het verlagen van de verwantschap binnen onze populaties. Ook hier willen de fokkers aanmoedigen om voor elke combinatie beter te doen dan het ras gemiddelde.

Om fokkers te helpen deze doelen te bereiken, willen we een tool creëren op het portaal van de KMSH, waarmee fokkers het inteeltpercentage en de verwantschap van hun toekomstige combinaties kunnen berekenen en vergelijken met het ras gemiddelde. Deze waarden hebben voorlopig geen invloed op de stamboomcategorie. Dit zijn hulpmiddelen waarmee fokkers verantwoorde combinaties kunnen maken.

Terugdringen genetische aandoeningen

In een eerste fase willen we de fokkers aanmoedigen om zoveel mogelijk DNA – testen en onderzoeken te doen van de erfelijke aandoeningen die frequent binnen hun ras voorkomen. De gevraagde DNA – testen en onderzoeken worden onder de vorm van rasfiches aan de fokkers bekend gemaakt. Deze fiches zijn op basis van de adviezen van rasverenigingen, dierenartsen en fokkers opgemaakt.

Wanneer een fokker alle onderzoeken, die op de rasfiches vermeld staan, uitvoert en op het portaal van de KMSH registreert, zal hij hiervoor met een vermelding “Premium” op de stamboom beloond worden.
Aan de hand van deze geregistreerde resultaten zullen we in staat zijn om in de toekomst voor elk ras een specifiek fokadvies op te maken.