Veel gestelde vragen

Waarom is die wetgeving enkel geldig in Vlaanderen? We leven in een Federaal België. Landbouw, fokkerij en Dierenwelzijn zijn gewestmateries.
De wetten van deze instanties zijn dan ook verschillend in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
Voorbeeld: In Wallonië moet een fokker al een HK nummer hebben vanaf één nestje. In Vlaanderen mag je 2 nestjes per jaar fokken zonder dat je hiervoor een erkenning moet hebben.
Hoelang is een “toelating tot voortplanting” geldig? Dit hangt af van de testen van uw ras. Bestaan de testen bijvoorbeeld enkel uit DNA testen, deze moeten maar éénmaal uitgevoerd worden, dan blijft het certificaat altijd geldig. Moet u bijvoorbeeld na 2 jaar een bepaalde test opnieuw uitvoeren, dan kan je het nieuwe resultaat invoeren en zo een vernieuwd certificaat bekomen.
Ben ik verplicht om lid van de VFC te worden om een “toelating tot voortplanting” aan te vragen? Neen, u moet zich wel registreren en daar heeft u de keuze tussen “lid van de VFC” of een “Jaarlicentie om onbeperkt certificaten voor mijn honden aan te vragen”. Het bedrag is hetzelfde.
Waar kan ik het Vlaams fokkerijbesluit raadplegen? Klik hier om het document te raadplegen
Waar kan ik de lijst van de erkende verenigingen terugvinden? Klik hier om het Belgisch staatsblad te openen
In het veld Numac nummer typt u 2020030080 – klik op opzoeking en daarna op lijst.  Klik tenslotte op het document om de lijst te raadplegen.
Wat heeft de Vlaamse Fokkerijcommissie allemaal verwezenlijkt voor de Fokkers in Vlaanderen? en ook in België? Neem eens de tijd om het volledig werkingsverslag van de VFC grondig door te nemen. U zal kunnen vaststellen dat wij de voorbij 5 jaar veel gerealiseerd hebben voor de fokkers en de rashonden.
Klik hier om het document te raadplegen.
Kloppen de “geruchten “dat de VFC opgedoekt werd? Dit is “Fake News”, de VFC heeft onophoudend zijn taken perfect uitgevoerd. Dat werd door de minister van landbouw bevestigd in een parlementaire vraag waarin een politicus zijn zorg uitte over de genetische diversiteit in Vlaanderen, naar aanleiding van het verbreken van de samenwerking door de KMSH.
Klik hier om deze parlementaire vraag te lezen.
Wat is het verband tussen “toelating tot voortplanting” en een stamboom? Er is geen verband dus deze twee.  Artikel 36 uit het fokkerijbesluit zegt dat elke reu (ongeacht met of zonder stamboom), die een teef dekt van een andere eigenaar, hiervoor een “toelating” moet hebben, uitgegeven door een erkende vereniging. Lees aandachtig de nieuwsbrief voor de volledig uitleg!
Waarom moet ik betalen voor een toelating? “Koken kost geld”. De Vlaamse fokkerijcommissie is volledig gesteund op vrijwilligers en heeft geen inkomsten. Normaal zouden we per certificaat een bedrag moeten vragen, maar wij hebben het democratisch willen houden en wij vragen enkel de fokkers om lid te worden van de VFC en op die manier ook de werkzaamheden van de VFC te steunen. Een lid kan zoveel certificaten vragen als hij maar wil.
Moet ik voor al mijn honden een certificaat aanvragen? Neen, zoals vermeld in de wet en in de nieuwsbrief, bent u dit enkel verplicht voor reuen die teven van andere eigenaars dekken. Uiteraard is het aan te raden om deze certificaten ook te vragen voor andere reuen en teven. Wie lid is kan gratis zoveel certificaten vragen als hij maar wil.
Welke testen moeten er uitgevoerd worden, voor welke rassen? Klik hier om de testen per ras te raadplegen
Zal de VFC sanctioneren als we geen “toelating tot de voortplanting”
hebben?
Neen, wij willen enkel de fokkers helpen om zich in orde te stellen met de Vlaamse Wetgeving.
Staat er op de certificaten als een reu drager of lijder is van een
erfelijke aandoening?
Neen, een certificaat is een toelating tot voortplantingen. Er staan geen testen of resultaten van testen op vermeld. Enkel de naam van de hond, geboortedatum, ras, geslacht, chip, stamboomnummer en eigenaar.
Krijg ik een FCI stamboom van de KMSH als ik geen “toelating tot
voortplanting” heb?
De “toelating tot voortplanting” heeft niets te maken met stambomen.
Was de VFC failliet? Neen, nooit sprake van geweest. Dit was “Fake” nieuws.
Waarom is de toelating niet nodig als de reu de teven van de eigen
kennel dekt?
De wet bepaald dit. Dit is ook iets wat bijvoorbeeld bij de paarden al vele jaren in voege is. Hengsten die publiek dekken moet goedgekeurd worden, voor dekking van eigen merries is dat niet nodig.  Als uw reu zijn “genetica” wil verkopen aan de raspopulatie, dan staan daar bepaalde regels tegenover.
Waarom moet er toelating tot voorplanting aangevraagd worden via een
vereniging die niet door de FCI is erkend?
De FCI staat niet boven de wetten van een land. De Vlaamse Overheid bepaald de wetgeving voor de fokkerij in Vlaanderen, niemand anders.
Wij mogen toch geen lid worden van een kynologische vereniging die
niet door de FCI is erkend? Kunnen we daar problemen door krijgen?
U bent vrij om lid te worden van een vereniging, we leven in 2021 en iedereen moet de Belgische en Europese wetten naleven.
Als burger van een vrij land heeft u het recht om lid te worden van een vakvereniging of andere (kynologische) vereniging.  Hiervoor kan u beroep doen op:1. Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 11 (of 12) ( ** ) volledige tekst zie onderaan deze pagina.
2.  Artikel 27 Belgische grondwet: De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.
3. Belgische Wet van 21 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vereniging: “Niemand kan gedwongen worden van een vereniging deel uit te maken of daarvan niet deel uit te maken.”Verder mag een “intern reglement” van een vzw geen bepaling bevatten:
– die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
– over materies waarvoor dit wetboek een statutaire bepaling vereist;
– die raken aan de rechten van de leden, de bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.
De overheid deelt mee dat deze testen niet verplicht zijn. Klopt dat? Op vandaag zijn enkel de testen voor de 21 rassen, vermeld in het ministerieel besluit verplicht. Maar om een “toelating tot voortplanting” te bekomen, worden de voorwaarden bepaald door de erkende verenigingen en niet door de Overheid. De VFC heeft ervoor gekozen om de rasfiches te gebruiken als criteria om de “toelatingen tot voortplanting” te verlenen. Met het oog op de gezondheid van de honden is dit beter verdedigbaar dan een selectie op exterieur.
Kunnen de testen op de ras fiches nog gewijzigd worden? Jazeker, elke gefundeerde wijziging of toevoeging zal bestudeerd worden. Stuur een mailtje naar de VFC met een verzoek.
Wat met de gezondheidstesten die bij de KMSH werden geregistreerd? De KMSH heeft in 2019 eenzijdig de samenwerking met de VFC verbroken. Wij krijgen dan ook geen data van de KMSH meer.
Als je aangesloten bent bij de KMSH, heb je dan ook een certificaat
“toelating tot voortplanting” nodig?
Ja, de wetten van de Vlaamse Overheid primeren boven alle andere reglementen van een vereniging zoals KMSH of FCI.
(**)  Artikel 11 van het Europees verdrag van de rechten van de mens 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.
2. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige beperkingen worden gesteld aan de uitoefening van deze rechten door leden van de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk apparaat van de Staat.